อัพเดท ผลการเรียน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10. 00น.
 
รหัสนักศึกษา   *รหัสนักศึกษา 10 หลัก เริ่มต้นด้วยเลขปีที่เข้าเรียน