ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจากทางเทคนิคปัว

[ 25 กันยายน 2566 ] 
ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1
      และการแก้ 0 ,มส ปีการศึกษา 
2566
[ 5 กันยายน 2566 ] 
ประกาศจากทางวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง ประกาศผลการเรียน ขร ของนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
[ 5 กันยายน 2566 ] 
 แบบคำร้องขอฝึกงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
[ 25 สิงหาคม 2566 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาค          เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และ เรื่อง การชำระค่าปรับลง ทะเบียนล่าช้า
[ 15 สิงหาคม 2566 ] 
ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ดูเพิ่มเติมจาก ข่าวประชาสัมพันธ์ ...


การจัดซื้อ / จัดจ้าง แผนงาน

 [ 16 สิงหาคม 2566 ] 
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 [ 7 มิถุนายน 2566 ] 
 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ประกวดซื้อชุดฝึก PLC
 [ 7 มิถุนายน 2566 ] 
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
 [ 19 พฤษภาคม 2566 ] 
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 [ 12 พฤษภาคม 2566 ] 
 ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะ     
       ครุภัณฑ์ ชุดฝึกโปรแกรม PLC
 [ 11 พฤษภาคม 2566 ] 
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
       ประจำปีงบประมาณ 2566

ดูเพิ่มเติมจาก ข่าวการจัดชื้อ/จัดจ้าง แผนงาน ...


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการงานวิจัย

 [ 7 มิถุนายน 2565 ] 
 ชื่องานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มี ต่อการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัว   
 [ 17 มิถุนายน 2565 ] 
 ชื่องานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน     สายอาชีพที่ วิทยาลัยเทคนิคปัวของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1   
 [ 28 สิงหาคม 2565 ] 
 ชื่องานวิจัย เรื่อง การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 4.0 ใน ศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัยเทคนิคปัว  


ดูเพิ่มเติมจาก เผยแพร่ผลงานทางวิชาการงานวิจัย ...

 

นายรชต  ดิลกรัชตสกุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว

สถิติเยี่ยมชม

158937

กิจกรรม